ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ТЕНДЕРІ/INVITATION FOR TENDERS

Дата: 25.05.2021 09:37
Кількість переглядів: 968

 

Фото без описуЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ
Капітальний ремонт будівлі ЗОШ I-III ступеня по вул. Молодіжній, 8 в с. Суськ, Ківерцівського району, Ківерцівської міської об’єднаної територіальної громади Волинської області

INVITATION FOR TENDERS
Thorough repair of the building of the Secondary school of I-III degrees on Molodizhna str., 8 in Susk village, Kivertsi district, Kivertsi city united territorial community of Volyn region

 

Це Запрошення до участі у тендері слідує за Загальним оголошенням про закупки для цього проекту, яке було опубліковане на веб-сайті НЕФКО у розділі Оголошення про закупки (https://www.nefco.int/procurements/) 22 березня 2021 року.

Ківерцівська міська рада надалі – «Замовник», має намір використати частину коштів фінансування, отриманого від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) на оплату витрат по проекту: Капітальний ремонт будівлі ЗОШ I-III ступеня по вул. Молодіжній, 8 в с. Суськ, Ківерцівського району, Ківерцівської міської об’єднаної територіальної громади Волинської області.
Замовник цим запрошує Підрядників подавати свої запечатані тендери для отримання такого контракту, що фінансуватиметься коштами НЕФКО, націленого на придбання:

 • Розробка проектно-кошторисної документації, в т.ч. проходження експертизи, проведення авторського нагляду, а також поставки матеріалів та виконання робіт для Капітального ремонту будівлі Загальноосвітньої школи I-III ступенів Ківерцівської міської ради за адресою: вул. Молодіжна 8, с. Суськ, Ківерцівського району, Волинської області, 45220.

Попередні основні обсяги робіт, що плануються до реалізації:

 1.  розробка проектної документації, експертиза ПД, авторський нагляд;
 2.  утеплення стін фасаду;
 3.  заміна дерев’яних вікон;
 4.  заміна зовнішніх дверей;
 5.  улаштування дверних та віконних відкосів зовнішніх;
 6.  утеплення цокольної частини фундаменту;
 7.  утеплення підземної частини фундаменту;
 8.  утеплення перекриття даху;
 9.  заміна ламп розжарювання;
 10.  заміна кухонного обладнання;
 11.  відновлення потужності вентиляції;
 12.  улаштування дверних та віконних відкосів внутрішніх, підвіконників;
 13.  улаштування вимощення;
 14.  улаштування грозозахисту будівлі;
 15.  ремонт шатрової покрівлі;
 16.  ремонт вхідної групи з улаштуванням пандусу, вхідних ганків із навісами;
 17.  улаштування м’якої гідроізоляційної покрівлі без утеплення;
 18.  заміна твердопаливного котла;
 19. заміна підлоги у спортивному залі із внутрішніми оздоблювальними роботами;
 20.  заміна труб зовнішньої каналізаціі від кухонного блоку;
 21. відновлення інженерних мереж (внутрішніх) кухонного блоку – водовідведення, водопровід, опалення, електропостачання з виконанням супутніх будівельних робіт;
 22.  улаштування водовідведення (труби, ринви);
 23. облаштування санітарно-гігієнічної кімнати для малорухливих груп населення;
 24.  утилізація та вивезення сміття.
 25.  Оздоблювальні роботи обіднього залу кухні;
 26.  Придбання меблів для обіднього залу;
 27.  Придбання обладнання для забезпечення учбового процесу.

При підготовці своїх пропозицій учасники повинні взяти до уваги, що роботи за цим договором орієнтовно будуть розпочаті у вересені 2021 року та повинні бути завершенні в серпні 2022 року.

Тендери щодо контрактів, які фінансуються НЕФКО, є відкритими для фірм з будь-якої країни.

Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним мінімальним вимогам:

 • Учасник тендеру має фінансовий, технічний, виробничий і кадровий потенціал та потужності, необхідні для виконання Контракту. Учасник демонструє дохід за кожен з попередніх трьох років та середньорічний дохід Учасника протягом попередніх 3 (трьох) років має бути щонайменше у два (2) рази більшим від ціни, вказаної в його тендерній пропозиції. У разі подання тендеру СПКА, лідируючий партнер повинен задовольняти цій вимозі щонайменше на 50%;
 • Учасник тендеру успішно постачає подібне устаткування та роботи іншим Замовникам, і вже успішно виконав п’ять (5) подібних за обсягом та вартістю (вартість подібного контракту має становити не менш, ніж 7 млн. грн) контрактів за останні п’ять (5) років. У разі подання тендеру СПКА, лідируючий партнер повинен надати щонайменше 3 (три) власні контракти;
 •  Учасник тендеру зможе виконати взяті на себе гарантійні зобов'язання;
 •  Учасник тендеру не є банкрутом і проти нього не відкриті провадження щодо неплатоспроможності або банкрутства відповідно до чинного законодавства;
 • У випадках, коли Учасник тендеру пропонує свої послуги з постачання устакування, яке він не виготовляє, Учасник повинен засвідчити, що він отримав всі необхідні повноваження від Виробника на постачання устакування у країні Замовника.

Тендерні документи можуть бути отримані безоплатно від офісу за адресою, вказаною нижче, після отримання письмового запиту від потенційного учасника тендеру.

Після отримання письмового запиту від потенційного учасника тендеру документи будуть негайно відправлені електронною поштою у форматі PDF та MS Word, проте відправник не несе відповідальності за втрату чи пізню доставку відправлення. У разі розходження між версіями документів в PDF та MS Word форматах, версія PDF буде переважати.

Всі тендери мають подаватись із декларацією про гарантування тендеру.

Тендери повинні бути надіслані за адресою, вказаною нижче, до 14.07.2021 року, 10:00, після чого вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті.
Передтендерна зустріч для Учасників тендеру із представниками Замовника для відвідання проект-ного об’єкту та обговорення технічних та процедурних питань відбудеться 08.06.2021 року, 10:00 за адресою: 45200, Україна, Волинська обл., м. Ківерці, вул. Шевченка, 14, Ківерцівська міська рада.

Реєстр потенційних учасників тендеру, котрі отримали тендерні документи, може бути переглянутий за адресою, вказаною нижче.

Потенційні Учасники тендеру можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися та отримати тендерну документацію за адресою:

Лисюк Віктор Володимирович - заступник міського голови
Замовник: Ківерцівська міська рада
45200, Україна, Волинська обл., м. Ківерці, вул. Шевченка, 14
Телефон: +38 050 089 3178
Веб-сайт https://kivrada.gov.ua/
Ел. Пошта: kivertsirada@gmail.com

Дата: 25.05. 2021 року

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ


This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for this project which was published on the Procurement Notices section of NEFCO’s website (https://www.nefco.int/procurements/) on March 22, 2021.

Kivertsi City Council hereinafter referred to as “the Employer”, intends to use part of the proceeds of financing from the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) towards the cost of Thorough repair of the building of the Secondary school of I-III degrees on Molodizhna str., 8 in Susk village, Kivertsi district, Kivertsi city united territorial community of Volyn region.

The Employer now invites sealed tenders from Contractors for the following contract to be funded by NEFCO costs aimed at procurement of:

 • Development of design documentation, including passing the expertise, conducting designer's supervision, as well as the supply of materials and execution of works for the Thorough repair of the building of the Secondary school of I-III degrees of Kivertsi City Council at the address: Molodizhna str., 8, Susk village, Kivertsi district, Volyn region, 45220

Preliminary main scopes of works planned for implementation:

 1.  development of design documentation, expertise of DD, designer's supervision;
 2.  insulation of facade walls;
 3.  replacement of wooden windows;
 4.  replacement of external doors;
 5.  installation of external door and window slopes;
 6.  insulation of the socle part of the foundation;
 7.  insulation of the underground part of the foundation;
 8.  insulation of the roof overlap;
 9.  replacement of incandescent lamps;
 10.  replacement of kitchen equipment;
 11.  restoration of ventilation capacity;
 12.  installation of internal door and window slopes, window sills;
 13.  installation of the blind area;
 14.  installation of the lightning protection of the building;
 15.  repair of a tent roof;
 16.  repair of the entrance group with the installation of a ramp, entrance porches with canopies;
 17.  installation of a soft waterproofing roof without insulation;
 18.  replacement of solid fuel boiler;
 19.  replacement of the floor in the gym with interior finishing works;
 20.  replacement of external sewer pipes from the kitchen unit;
 21.  restoration of engineering networks (internal) of the kitchen block - drainage, water supply, heating, power supply with performance of related construction works;
 22.  installation of drainage (pipes, gutters);
 23.  installation of a sanitary and hygienic room for sedentary groups;
 24.  disposal and removal of waste.
 25.  finishing works of the kitchen dining room.
 26.  purchase of furniture for the dining room.
 27.  purchase of equipment to support the educational process.

When preparing the tender offer, the Tenderer should take into account that the works in this contract will tentatively start in September 2021 and should be completed in August 2022.

Tendering for contracts that are to be financed with the proceeds of NEFCO financing is open to firms from any country.
To be qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy the following minimum criteria:

 • the Tenderer, has the financial, technical and production capability and capacity necessary to perform the Contract. The Tenderer demonstrates the revenue for each previous three years and the average annual revenue in the previous 3 (three) years should be at least 2 (two) times greater than price of his tender. In case of tender submitted by JVCA, the leading partner should demonstrate at least 50% compliance with the requirement;
 • the Tenderer has successfully supplied similar plant and works to other purchasers and successfully completed at least five (5) similar contracts by scope and cost (the scope of such a contract must be at least 7 million UAH) in the recent 5 (five) years. In case of tender submitted by JVCA, the leading partner should demonstrate at least 3 (three) own contracts;
 •  the Tenderer will be able to carry out warranty obligations;
 • the Tenderer is not bankrupt or under bankruptcy procedures according to the national legislation or regulations;
 • in the case of a Tenderer offering to supply plant which the Tenderer does not manufacture, the Tenderer have to certify that he has been duly authorised by the Manufacturer to supply the plant in the Purchaser’s country.

Tender documents may be obtained from the office at the address below free of charge upon a written request from a prospective Tenderer.

Upon receiving the written request from prospective Tenderer, the documents will be promptly dispatched electronically in PDF and MS Word format, however, no liability can be accepted for their non-delivery or late delivery. In case of discrepancies between the PDF and Word versions of the document, the PDF version shall prevail.

All tenders must be accompanied by a Tender-Securing Declaration.

Tenders must be delivered to the office at the address below on or before 14.07.2021, 10:00 a.m., at which time they will be opened in the presence of those tenderers’ representatives who choose to attend.

Pre-tender meeting for Tenderers with representatives of the Employer for visiting the project site and discussion of technical and procedural issues will be held on 08.06.2021, 10:00 a.m. at the address: Shevchenka str., 14, Kivertsi City Council, Kivertsi city, Volyn region, 45200, Ukraine

A register of potential tenderers who have received the tender documents may be inspected at the address below.
Prospective tenderers may obtain further information from, and also inspect and acquire the tender documents at the following office:

Viktor Lysyuk - Deputy Mayor
Employer: Kivertsi City Council
Shevchenka str., 14, Kivertsi city, Volyn region, 45200, Ukraine
Tel.: +38 050 089 3178
Web-site: https://kivrada.gov.ua/
E-mail: kivertsirada@gmail.com

Date: 25.05.2021

INVITATION FOR TENDERS


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних